O szkole

Od początku powstania naszej szkoły, jej głównym zadaniem było kształcenie i przygotowanie do podjęcia pracy średniej kadry technicznej. Dyrekcja, nauczyciele stawiali młodzieży uczącej się w technikum wysokie wymagania, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaką m.in. na budowach będą musieli podjąć nasi absolwenci.

Przez te wszystkie lata, każdego roku mury tej szkoły opuszczali i opuszczają kolejne pokolenia średniego personelu budowlanego. Pełnią ważną rolę w całym procesie powstawania inwestycji, czy obsługi już istniejących obiektów, na odpowiednim poziomi etechnicznym.

Świadomość ponad 95-letniej historii Technikum Budowlanego nr 1 zobowiązuje do przekazywania naszym uczniom wiedzy na odpowiednio wysokim poziomie. Uważamy że nauka w naszej szkole daje konkretne wykształcenie, pozwalające absolwentom na szybkie usamodzielnienie się. Uczniowie kończący nasze technikum nie zasilają rzeszy bezrobotnych, a duża ich część kontynuje naukę na wyższych uczelniach bardzo często związanych z budownictwem.

Od 2007 roku uczniowie naszego technikum biorą udział w spotkaniach z kadrą naukową Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wychowanków Technikum Budowlanego nr 1 - pozwala na stałe kontakty naszych uczniów z inżynierami, pracującymi w różnych branżach związanych z budownictwem i przekazywanie przez nich uczniom - swoich doświadczeń zawodowych. Przedstawiciele Stowarzyszenia, którzy pełnią na budowach często funkcje kierownicze - deklarują zatrudnianie naszych uczniów na praktykach zaawodowych. Pozwala to na dokładne zapoznanie się z różnym zakresem robót budowlanych.

Warto podkreślić także współpracę z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, który od początku wspiera naszą szkołę w jej rozwoju. Dzięki temu nasi uczniowie uczestniczą w projektach realizowanych przez ten związek (m.in. Build Your English), a wielu naszych absolwentów znalazło pracę w dużych przedsiębiorstwach budowlanych.