Egzamin z kwalifikacji

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany w szkole od 2014 r.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna

Zdający zgłasza się do szkoły najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Musi posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Do sali egzaminacyjnej zdający wpuszczani są zgodnie z wywieszoną listą. Do sali nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, kalkulatorów i innych materiałów i przyborów niewymienionych w informacji dyrektora CKE.

O wyznaczonej godzinie Przewodniczący Zespołu Nadzorującego:

 • rozdaje zdającym wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi
 • poleca zdającym sprawdzenie kompletności i czytelności materiałów egzaminacyjnych. które otrzymali oraz przeczytanie ""Instrukcji dla zdającego" zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym
 • w przypadku stwierdzenia niekompletności arkusza wymienia go na inny odnotowując ten fakt w protokole
 • wyjaśnia zdającym sposób zaznaczania odpowiedzi i poprawiania błędów na karcie odpowiedzi oraz sposób kodowania karty odpowiedzi
 • ogłasza i zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy przez zdających

W czasie trwania egzaminu PZN:

 • przyjmuje od zdającego zgłoszenie (przez podniesienie ręki) wcześniejszego zakończenia pracy i odbiera od niego kartę odpowiedzi, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości wpisana daty urodzenia, symbolu cyfrowego zawodu, oznaczenia kwalifikacji, zaznaczenia wersji arkusza, zamieszczenia numeru PESEL
 • odbiera wydrukowany arkusz egzaminacyjny od zdającego, który ukończył wcześniejszą pracę, przechowuje go do czasu zakończenia egzaminu, a po egzaminie oddaje zdającemu,
 • informuje zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 15 minut przed godziną zakończenia egzaminu
 • ogłasza zakończenie egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Na rozwiązanie arkusza zdający ma 60 minut. Aby zdać część pisemną trzeba uzyskać minimum 20 punktów, czyli rozwiązać 50 % zadań.

Część praktyczna

Zdający zgłaszają się na miejsce egzaminu (CKP ul. Mińska 1/5) na 30 minut przed rozpoczęciem części praktycznej. Po przebraniu się w ubrania robocze potwierdzają swoją tożsamość dokumentem ze zdjęciem. Następnie przystępują do losowania stanowiska egzaminacyjnego i odbierają naklejki z numerem PESEL i identyfikatory z numerem wylosowanego stanowiska. Po zajęciu stanowiska pracy przechodzą instruktaż dla zdającego, odbycie którego zdający potwierdzają podpisem na liście zdających.

Zdający po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zapoznaje się z Instrukcją na pierwszej stronie arkusza oraz sprawdza jego kompletność. Po stwierdzeniu jego kompletności, umieszcza na pierwszej stronie numer PESEL i naklejkę z numerem PESEL i kodem ośrodka egzaminacyjnego. Zdający nie podpisują arkusza i kart oceny. Następnie zdający w ciągu 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, materiałami do wykonania zadania oraz stanowiskiem, na którym będą wykonywać zadanie oraz z instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu wymaganymi podczas pracy na danym stanowisku i stanowiącymi wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego.

W czasie trwania egzaminu zdający:

 • wykonują samodzielnie zadanie egzaminacyjne
 • przestrzegają przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zgłaszają przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki - zgodnie z treścią zadania - do oceny rezultat pośredni lub przebieg wykonania zadania, PZNCP ustala kolejność oceny
 • zgłaszają przez podniesienie ręki wcześniejsze zakończenie wykonania zadania lub rezygnację ze zdawania egzaminu
 • pozostawiają na stanowisku egzaminacyjnym arkusz egzaminacyjny oraz rezultaty wykonania zadania lub arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania w formie dokumentacji i kartę oceny następnie opuszczają salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody ZNCP nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

Nie może wnosić, ani korzystać w miejscu przeprowadzania egzaminu z urządzeń telekomunikacyjnych.

Część praktyczna egzaminu trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut (dla TB - 210 minut).

Przewodniczący ZNCP informuje zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 30 minut przed ustalonym czasem jego zakończenia.

Po zakończeniu egzaminu członkowie ZNCP sprawdzają w obecności zdających kompletność i poprawność dokonanych zapisów, a w szczególności poprawność umieszczenia na arkuszu egzaminacyjnym numeru PESEL oraz na karcie oceny, symbolu cyfrowego zawodu, oznaczenia kwalifikacji, numeru zadania, numer stanowiska.

Aby zdać część praktyczną należy uzyskać co najmniej 75 % punktów możliwych do uzyskania.