Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do
Technikum Budownictwa i Architektury Nr 1
im. prof. Z. Mączeńskiego w Zespole Szkół Nr 23
w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019

opracowano w oparciu o:

·    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

·    zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019,

·    zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

 

§ 1 Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do technikum jest prowadzona przez System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji – tak jak do wszystkich innych szkół w Warszawie.

2. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie uczniowskim w dniach
od 10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00
wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organy prowadzące wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Wszystkie dokumenty składane w sekretariacie szkoły muszą być podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Od 15 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

5. Rekrutację przeprowadza się od 22 czerwca od godz. 12:00 do 27 czerwca do godz. 16:00. W tym czasie kandydaci składają:

 • kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

  Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm, pieczęć i podpis dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej – na każdej stronie.
  W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

6. 6 lipca do godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego.

7. Od 10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00 oraz od 6 lipca od godz. 12:00 do 9 lipca do godz. 16:00 sekretariat uczniowski wydaje kandydatom zakwalifikowanym skierowania na badania lekarskie.

8. Od 6 lipca od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie technik budownictwa lub technik renowacji elementów architektury.

9. 12 lipca do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły wraz z liczbą uzyskanych punktów, a także informację o liczbie wolnych miejsc.

10. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się od 13 lipca od godz. 8:00 do 16 lipca do godz. 16:00. W tym czasie kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym czasie sekretariat uczniowski wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom.

11. 29 sierpnia do godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

12. Od 29 sierpnia od godz. 12:00 do 30 sierpnia do godz. 16:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie technik budownictwa lub technik renowacji elementów architektury.

13. 31 sierpnia do godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

14. Kandydat rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie do szkoły, przy odbiorze dokumentów składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie to musi być również podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata. Dokumenty wydaje się tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

15. Maksymalna liczba uczniów w klasie pierwszej technikum wynosi – 30 uczniów.

 

§ 2. Wymagane dokumenty

1. Kwestionariusz osobowy kandydata do klasy pierwszej.

2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.

3. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie których są przeliczane punkty.

4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia /6 lipca od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00/ lub podczas rekrutacji uzupełniającej

5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie – technik budownictwa lub technik renowacji elementów architektury. Kandydaci do technikum mogą wykonać badania lekarskie bezpłatnie w przychodniach medycyny pracy, których adresy znajdują się na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl.

6. 2 aktualne fotografie m.in. do legitymacji szkolnej.

7. Po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych do szkoły, kandydaci składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów.

 

§ 3. Kryteria rekrutacji

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym mają uczniowie:

 •  z wyższą oceną z zachowania,
 • sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub z rodzin zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • pochodzący z wielodzietnej rodziny (wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – na podstawie oświadczenia o wielodzietności kandydata,
 • samotnie wychowywani przez jednego z rodziców – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

4. O przyjęciu kandydata do technikum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za egzamin gimnazjalny, oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

5. W Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 przyjęto następujące dwa obowiązkowe przedmioty:

 • do klasy A (komputerowe wspomaganie projektowania CAD) oraz klasy E (budownictwo pasywne i energooszczędne)
  • informatyka
  • wychowanie fizyczne (jeżeli brak oceny z wf to ocena z plastyki)
 • do klas G i H (architektura wnętrz) oraz klasy 1 K (technik renowacji elementów architektury)
  • informatyka
  • plastyka

6. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
Wynik przedstawiony w procentach z zakresu:

 •  języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

7. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów:

 • 18 pkt – ocena celująca
 • 17 pkt – ocena bardzo dobra
 • 14 pkt – ocena dobra
 • 8 pkt – ocena dostateczna
 • 2 pkt – ocena dopuszczająca

8. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

9. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  • 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
  • 7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 5 punktów – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    
 • uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  • 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 4 punkty – za tytuł laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 3 punkty – za tytuł finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   ​​​​​​​
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym prze kuratora oświaty:
  • 10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego
  • 7 punktów – za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 5 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
  • 5 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   ​​​​​​​
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  • 10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 7 punktów – za dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 5 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 3 punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 2 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
   ​​​​​​​
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty
  • krajowym – 3 punkty
  • wojewódzkim – 2 punkty
  • powiatowym – 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie

ukończenia szkoły gimnazjalnej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – po 20 punktów
  • bardzo dobrym- po 18 punktów
  • dobrym – po 13 punktów
  • dostatecznym – po 8 punktów
  • dopuszczającym – po 2 punkty,
    
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – po 20 punktów
  • bardzo dobrym- po 18 punktów
  • dobrym – po 13 punktów
  • dostatecznym – po 8 punktów
  • dopuszczającym – po 2 punkty
  • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2,
   ​​​​​​​
 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – po 20 punktów
  • bardzo dobrym- po 18 punktów
  • dobrym – po 13 punktów
  • dostatecznym – po 8 punktów
  • dopuszczającym – po 2 punkty
  • oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4,
   ​​​​​​​
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów
  • bardzo dobrym- 18 punktów
  • dobrym – 13 punkty
  • dostatecznym – 8 punkty
  • dopuszczającym – 2 punkty

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 3 pkt. 10, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – 20 punktów
 • bardzo dobrym- 18 punktów
 • dobrym – 13 punkty
 • dostatecznym – 8 punkty
 • dopuszczającym – 2 punkty

§ 4 . Szkolna Komisja Rekrutacyjna

W celu przeprowadzenia rekrutacji do Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 – do klas pierwszych Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
 • Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
 • Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 • Sporządzenie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili
 • Niezwłoczne udzielenie dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
 • Dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • Określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej
 • Organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej

3. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w szczególności z sekretariatem uczniowskim i sekretariatem dyrektora, w zakresie gromadzonych dokumentów oraz kontaktu z kandydatami i ich rodzicami.

 

§ 5. Uwagi końcowe

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.